BARIŞ MANÇO B-4030 BELÇİKA

BARIŞ MANÇO 7DEN 77YE DOLU DİZGİN

BARIŞ VE SEVGİ DERNEĞİ

KAZANÇ AMACI GÜTMEYEN DERNEK (FRANSIZCA KISALTILMIŞI: ASBL) TÜZÜĞÜ
GİRİŞ: BARIŞ MANÇO İstanbul'da 2 Ocak 1943'te doğdu ve yine İstanbul'da 31 Ocak 1999'da öldü. BARIŞ MANÇO Türkiye'den çıkma  olduğu ve eserini Türkçe yarattığı için tüzük hem Fransızca hemde Türkçe hazırlanmıştır ama sadece Fransızca metin resmî geçerliliğe sahiptir.

BÖLÜM I - İsim, ünvan, amaç

Madde 1 - Derneğin adı :
BARIŞ MANÇO B-4030 BELÇİKA
BARIŞ MANÇO 7DEN 77YE DOLU DİZGİN BARIŞ & SEVGİ DERNEĞİ
Kısaca ASBL BARIŞ MANÇO B-4030 BELÇİKA
dır ve ilerde BARIŞ MANÇO'nun 45 rue Henri-Orban, 4030-Liège'deki evini varislerinden satın alıp kendine merkez ve BARIŞ MANÇO Müzesi yapmayı planlayan dernek, Rue Henri-Orban 45, 4030-Liège adresine yerleştirmiştir.
Madde 2 - Derneğin amacı BARIŞ MANÇO'nun eserini arşivlemek ve evrenselleştirmek; bu eseri daha iyi tanıtarak daha iyi anlaşılmasını ve sevilmesini sağlamak; BARIŞ MANÇO'nun insancıl ve toplumsal felsefesini belirlemek ve yaymak; ASBL BARIŞ MANÇO B-4030 BELÇİKA derneğini bir Türk Sanat ve Kültür merkezi haline getirmek.

BÖLÜM II - Üyeler, giriş, çıkış, yükümlülükler

Madde 3 - Üye olabilmek için, BARIŞ MANÇO'yu ve eserini sevmek; sonsuz ve evrensel Barış'a
ve Sevgi'ye inanmak; geleceğe güvenmek; sütünü içmiş, ıspanağını ve kerevizini yemiş, dişlerini fırçalamış olmak; 12 yaşına kadar arabanın arka koltuğunda oturmuş olmak; posta kodu kullanmak; anne ve babasını üzmemiş olmak ve BARIŞ MANÇO'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta kutlama yapmak gereklidir. Bu şartları yerine getiren herkes kendi isteğiyle derneğin 1 numaralı üyesi olabilir. Her üye dernek tüzüğüne uymakla yükümlüdür ve dernekten istediği an ayrılmakta serbesttir.
Madde 4 - Bu tüzüğü kabul etmekle her üye, dernek amacına maddi-manevi zarar verebilecek veya derneğin itibarına gölge düşürebilecek her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu kurala karşı gelen üye dernekten ihraç edilme cezasını hakedebilir.

BÖLÜM III - Yönetim

Madde 5 - Dernek, genel kurulun seçtiği 3 yöneticiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yöneticiler kendi aralarından başkanı seçerler ve başkan sekreterle saymanı atar. Bütün üyeler genel kurulu teşkil eder. Gerek genel kurulda, gerekse yönetim kurulunda oyların eşitliği halinde başkanın veya temsilcisi yöneticinin oyu ağırlıklıdır. Kararlar, kanunun belirli üye sayısının toplantıya katılmasını gerekli kıldığı özel haller hariç, hazır bulunan veya temsil edilen üye sayısı çoğunluğuyla alınır. Oylamaya katılmayan üye toplantıya gelmemiş sayılır. Üyelerin yarısından çoğunun toplantıda bulunmaması halinde alınan genel kurul kararlarını başkan, iki ay içinde ve bu kararlarla ilgili özel genel kurul toplamak şartıyla askıya alabilir. Bu ikinci genel kurul toplantısındaki hazır ve temsil edilen üye sayısı ne olursa olsun, kanunlarca öngörülen haller hariç, alınan kararlar katiyet kesbeder.
Madde 6 - Üyelerden hiç bir aidat istenmeyecektir.
Madde 7 - Genel kurul yöneticileri seçer. İç tüzük yöneticilerin seçim şekilleriyle görev sürelerini belirler. Yönetim kurulu derneğin yönetimi ve işletmesiyle ilgili en geniş yetkilere sahiptir. Bu yetkilerden bazıları sınırlayıcı olmamak şartıyla aşağıda belirtilmiştir : alım, satım, menkul ve gayrımenkul kiraya verme ve alma, borç alma, ipotek veya başka garantili senet çıkartma, öncelik tanıma, ödemeli veya ödemesiz ipotek alma ve boşaltma veya affetme, her uzunlukta kontrat yapma, maddi ve manevi miras, ödenek, yardım kabul etme, her türlü karar ve yaptırımda haktan vaz geçme, derneği kanun nezdinde davacı ve davalı olarak temsil etme. Kurul kendi mesuliyeti altında yetkilerini kısmen veya tamamen bir üyeye veya üçüncü bir şahısa devredebilir. Genel kurul ayrıca yedek yönetim kurulu üyeleride seçebilir. Bir veya birkaç yönetim kurulu üyesinin yokluğu halinde geri kalan üyeler, bütün üyeleri hazır yönetim kurulunun tüm yetkilerini kendinde toplayan yeni bir yönetim kurulu meydana getirmiş sayılırlar.
Madde 8 - Başkanın yokluğunda hazır bulunan en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkan vazifesini görür.

BÖLÜM IV - Genel kurul

Madde 9 - Genel kurul oy hakları eşit olan tüm üyelerden oluşur. Genel kurul toplantısına katılamayan üye kendi adına oy kullanma yetkisini geçerli bir şekilde başka bir üyeye verebilir.
Madde 10 - Genel kurul en az yılda bir defa veya derneğin menfaati icabettirdiği her zaman veya üyelerin beşte birinin isteği üzerine toplanır. Genel kurulda ve çoğunluk isterse, bir üyenin ihracı, derneğin kapatılması, hesap, bütçe ve tüzük değişikliği görüşmeleri hariç, gündem dışı kararlar alınabilinir.
Madde 11 - Yönetim kurulu ve genel kurul kararları karar defterine yazılır ve başkanla sekreter tarafından imza edilir. Resmi makamlara veya başka yerlere verilecek çıkmalar başkan veya temsilcisi tarafından imzalanır. Bu çıkmaların suretlerini isteyen her üye veya kanuni ilgisini ispatlayabilen her üçüncü şahıs görebilir.
Madde 12 - Genel kurul toplantısı çağrıları alışılagelmiş sirküler yoluyla veya normal posta ile yapılır. Üyeleri veya üçüncü şahısları ilgilendiren kararlar başkan tarafından bizzat veya bildiri şeklinde iletilir.

BÖLÜM V - Özel maddeler

Madde 13 - Her hangi bir sebepten dernek tüzel kişiliğini kaybederse üyeler derneği, sanki kurulu imişçesine, kendi aralarında yaşatmaya peşinen kararlıdırlar.
Madde 14 - Derneğe yükümlülük getirebilecek her yazı ya iki yönetim kurulu üyesi yada yönetim kurulunun özel yetkisini taşıyan birisi tarafından imzalanmalıdır. İmza sahipleri bu yetkilerini üçüncü şahıslar önünde belgelemek zorunda değillerdir.
Madde 15 - Davacı veya davalı her kanuni işlemi başkan veya yükümlü yönetici ivedilikle ve sıkı takipçilikle yürütür.

BÖLÜM VI - Bütçe ve hesaplar

Madde 16 - Her yıl 31 Aralık günü biten yılın hesapları kapanır, başlayan yılın bütçesi hazırlanır ve bu iki belge genel kurulun onayına sunulur.

BÖLÜM VII - Kapanış ve nakite dönüştürme

Madde 17 - Ne sebeble ve ne zaman olursa olsun, istek üzerine veya kanunen kapanışta tüm borçlar ödendikten sonra kalacak net aktif eşit paylarla BARIŞ MANÇO'nun ahvadı arasında bölüştürülür. Eğer bu şahıslar bulunamıyorsa veya teklifi reddediyorlarsa kalan değerler dernek amaçlarına en uygun şekilde kullanılır.
Madde 18 - Tüzükte belirsiz kalan kısımlar için üyeler kazanç amacı gütmeyen dernekleri düzenleyen kanunları esas almış olup bu kanunlara tamamen uymayı kabul etmişlerdir. Böylece bu kanunların tüzükte görünmeyen maddeleri tüzüğe yazılmış, tüzüğün bu kanunlara uymayan maddeleride tüzüğe  yazılmamış olarak kabul edilmiştir.
Madde 19 - İşbu tüzük sadece tüzük değişikliği için toplanmış bir genel kurulda ve hazır bulunan veya temsil edilen üye sayısının üçte ikisinin kararıyla değiştirilebilinir.
Madde 20 (geçici madde) - Kurucu üç üye aynı zamanda ilk yönetim kurulunun üyeleridir ve bu görevleri ilk genel kurul toplandığında sona erecektir.

Tüzüğün Fransızca aslı, Belçika Resmi Gazetesi Moniteur’ün 01.06.2000 günkü sayı ekinde, 13220/2000 kimlik numarasıyla yayınlanmıştır. Derneğin vergi numarası BE-471985568; banka hesap numarası ise DHB Bank 501-3201704-77, LIEGE-BELÇİKA’dır.